Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Ochrona Danych Osobowych

Inspektor ochrony danych 

p. Mirosław Rostkowski

adres e-mail:   iod2@wielkanieszawka.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – zwanego dalej jako RODO informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce reprezentowany przez Kierownika Ośrodka. Można się z nim kontaktować
w następujący sposób:

 1. listownie na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce ul. Toruńska 14,
  87-165 Cierpice
 2. e-mail: kierownik.gops@wielkanieszawka.pl 
 3. telefonicznie: 566220828

Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod2@wielkanieszawka.pl

 

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. c), art.10 RODO i art. 9 ust. 2 lit b), c), g) RODO  w związku z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonania szczególnych praw przez administratora w dziedzinie socjalnej zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, ponadto jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą oraz ze względów związanych z ważnym interesem publicznym
 • art. 6 ust. lit. b RODO w celu zawarcia i wykonania umowy,
 • art. 6 ust. 1 lit. d RODO, kiedy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, np.: kiedy osoba nie może sama podjąć działania, a w jej dobrze pojętym interesie konieczne jest przetwarzanie jej danych lub kiedy nie wie, że jest do czegoś uprawniona, 
 • art. 6 ust. 1 lit e RODO, kiedy dane są niezbędne do wykonywania zadań realizowanym przez administratora w interesie publicznym. Przetwarzanie danych osobowych, jednakże musi mieć tu także swoje oparcie w ustawach na podstawie, których działa administrator, są to np.: przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ale też ochrona zdrowia o oświata. 
 • art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, a przekażą Państwo administratorowi z własnej inicjatywy więcej danych niż jest to konieczne dla załatwienia swojej sprawy (tzw. działanie wyraźnie potwierdzające) np. podanie nr telefonu, adresu e-mail i inne.
 1. Państwa dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, ubezpieczeniowe, radcowie prawni, podmioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania Państwa danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów.

Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Państwa danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw.

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji i tak:
 • od 5 do 10 lat od dnia wykonania ostatniej czynności związanej z przetwarzaniem danych osobowych,
  w zależności jednak tego czego dotyczyła czynność np.: decyzje, postanowienia, rozpatrzenie skargi, dokumentacja finansowa, wykonywanie umów i inne,
 • do przedawnienia roszczeń,
 • w zakresie danych, gdzie Państwo wyraziliście zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do czasu, do czasu wskazanego w ppkt. 1.
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo do:
 • dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO;
 • sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
 • usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, jeżeli:
  • wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
  • dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane; 
  • dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, jeżeli:
  • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
  • wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania nie wpływa na tok i przebieg postepowania.
 • wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora przed jej cofnięciem.
 1. Podanie Państwa danych:
 1. Przysługuje Państwu także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2 Warszawa, tel. 606 950 000, fax. 22 531 03 01, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontak - gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie swoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.
 3. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

ZAŁĄCZNIKI:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 14
87-165 Cierpice
Tel. 56 622 08 28
Kom.  663 384 954

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek   7-15
Wtorek   8-16
Środa   7-15
Czwartek   7-15
Piątek 7-15

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny