Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny został utworzony na podstawie art. 9a ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 218 ze zm.), w związku z w skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

 • Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Wielkiej Nieszawce
 • Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wielkiej Nieszawce,
 • Komisariatu Policji Toruń –Podgórz w Toruniu
 • Placówek oświatowych na terenie gminy Wielka Nieszawka,
 • Kurator Sądu Rejonowego w Toruniu - wykonujący orzeczenia w sprawach dla dorosłych
 • Kurator Sądu Rejonowego w Toruniu - wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich 
 • Prokurator Rejonowy Toruń – Wschód
 • Gminny Ośrodek Zdrowia w Wielkiej Nieszawce
 • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

W celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach Zespół może tworzyć grupy robocze. Wszyscy członkowie Zespołu i grup roboczych składają pisemne oświadczenie o zachowaniu poufności dotyczącego informacji i danych otrzymanych przy realizacji zadań w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Zaznaczyć należy także, iż obowiązek zachowania poufności obowiązuje również po rezygnacji z członkostwa w Zespole oraz w grupach roboczych.

Cele działań zespołu:

 • usprawnienie systemu ukierunkowanego na wsparcie i ochronę osób doświadczających przemocy w rodzinie
 • efektywna pomoc krzywdzonym członkom rodzin, a w szczególności dzieciom
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach oraz możliwościach udzielania  pomocy w środowisku  lokalnym

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy m.in.:

 • zintegrowanie i skoordynowanie działań członków Zespołu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • udzielenie szybkiej i skutecznej pomocy zmierzającej do zapewnienia bezpieczeństwa oraz zatrzymania przemocy w rodzinie poprzez przyjęcie zgłoszeń i uruchomienie procedur
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na  celu zapobieganie zjawisku
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach oraz możliwościach udzielania  pomocy w środowisku  lokalnym

 

PROCEDURA INTERWENCJI SŁUŻB W SPRAWACH PRZEMOCY W RODZINIE - „NIEBIESKA KARTA”

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. Dz. U. Nr 209, poz. 1245, w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzoru formularzy „ Niebieska Karta”, które weszło w życie w dniu 18 października 2011r., do realizacji w/w procedury zobowiązani są przedstawiciele policji, oświaty, ośrodków pomocy społecznej, ochrony zdrowia i gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Wszczęcie procedury Niebieskiej Karty następuje po wypełnieniu formularza A przez przedstawiciela wskazanych wyżej podmiotów i przekazaniu do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, który przekazuje go członkom Zespołu Interdyscyplinarnego lub grupy roboczej. Formularz „Niebieska Karta - B”, który zawiera pouczenie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, przekazuje się osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą. W ciągu 7 dni formularz „Niebieska Karta-A” przesyła się do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, który w ciągu trzech dni od daty jego otrzymania, przekazuje go członkom zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.

Następnie członkowie zespołu bądź grupy roboczej z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie wypełniają formularz „Niebieska Karta – C”. Robią to na posiedzeniu, w obecności w/w osoby. W dalszej kolejności członkowie zespołu bądź grupy roboczej wypełniają formularz „Niebieska Karta – D” w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie. Osoba ta zostaje wezwana na posiedzenie zespołu bądź grupy roboczej. Jeżeli domniemany sprawca przemocy nie stawi się na wezwanie zespołu, bądź grupy roboczej nie wstrzymuje to dalszych działań specjalistów, choć niewątpliwie przeprowadzenie rozmowy z domniemanym sprawcą jest ważne dla ustalenia planu pomocy rodzinie.

Uruchomienie procedury „Niebieska Karta” ma na celu zatrzymanie przemocy w rodzinie.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

 1. opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
 2.  monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy
 3. dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Zakończenie procedury „Niebieska Karta” następuje w przypadku:

 • ustania przemocy w rodzinie,
 • braku zasadności podejmowania dalszych działań,
 • zrealizowania indywidualnego planu pomocy,

Przemoc w rodzinie charakteryzuje się tym, że:

 • jest intencjonalna i jest demonstracją siły – ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie drugiego człowieka,
 • jest procesem – rozwija się stopniowo, przybierając na sile i częstotliwości,
 • narusza prawa i dobra osobiste – krzywdzonego członka rodziny, m.in. prawo do nietykalności cielesnej, fizycznej, godności, szacunku,
 • ma tendencje powtarzania się – rzadko bywa jednorazowym incydentem,
 • powoduje cierpienie i ból u osób, których przemoc dotyka,
 • jest narastająca – niezatrzymana stopniowo przybiera na sile,
 • odpowiedzialność za przemoc zawsze ponosi jej sprawca – nic nie usprawiedliwia stosowania przemocy.

            Przemoc ze strony najbliższych osób jest doświadczeniem traumatycznym, okaleczającym psychikę, które rzadko jest jednorazowym incydentem. Zwykle ma charakter długotrwały i cykliczny. Przemoc w rodzinie przybiera następujące formy:

 • przemoc fizyczna – obejmuje zachowania agresywne jak popychanie , policzkowanie, szarpanie, kopanie, duszenie, bicie, rzucanie przedmiotami, użycie broni,
 • przemoc psychiczna – wyśmiewanie, wyśmiewanie poglądów religijnych, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna, domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, wyzywanie, upokarzanie, stosowanie gróźb,
 • przemoc seksualna  – wymuszanie współżycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia seksualnego, demonstrowanie zazdrości, krytyka, wyśmiewanie zachowań seksualnych,
 • przemoc ekonomiczna – odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwienie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokojenie podstawowych materialnych potrzeb rodziny, kontrolowanie wydatków z wykorzystaniem stosunku zależności, niewywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego.
 • przemoc poprzez zaniedbanie – to ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych, w szczególności w stosunku do osób zależnych. Jest zjawiskiem obejmującym bardzo szeroką skalę zachowań. Może dotyczyć zarówno działań nieświadomych, jak i świadomej niemożności działania.

Wszczęcie procedury Niebieskiej Karty następuje po wypełnieniu formularza A przez przedstawiciela niżej wymienionych instytucji, które jako pierwsze powzięły podejrzenie o występowaniu przemocy w rodzinie (w przydatku szkół /przedszkoli wszczęcie procedury Niebieskiej Karty dotyczy uczniów placówki).  W razie konieczności mogą wszcząć procedurę Niebieskiej, jak również udzielić informacji dotyczących możliwości uzyskania poradnictwa specjalistycznego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

87-103 Wielka Nieszawka; ul. Toruńska 14

Telefon: 56 622-08-28, (pracownik socjalny lub przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Wielkiej Nieszawce Pani Emilia Urbańska)

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wielkiej Nieszawce: Wielka Nieszawka ul. Toruńska 12 tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93 (Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Wielka Nieszawka Pani Ewa Wróblewska-Kucharska)

 

Komisariat Policji Toruń – Podgórz,

ul. Poznańska 127/129, 87-100 Toruń,

Tel. (47) 754-25-45, TEL. ALARMOWY – 997,112

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce

E-mail szkoły:  sp_malanieszawka@wp.pl

Mała Nieszawka

ul. Toruńska 64

87-103 Toruń 5

Telefon: (56) 678-10-67; 508-391-887

 

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach

ul. Szkolna 9

87-165 Cierpice

telefon: 56 678 18 94

dyrektor@spcierpice.pl

sekretariat@spcierpice.pl

 

Przedszkole w Małej Nieszawce

ul. Kręta 4, 87-103 Toruń

tel. kom. 500 423 335

tel. 56 619 48 58

 

Gminny Ośrodek Zdrowia w Wielkiej Nieszawce

Wielka Nieszawka ul. Toruńska 18, 87-103 Toruń 5

tel. 56 678 12 23 / 570-905-065

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)

87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6

telefon: 56 662 87 50

         

WAŻNE BEZPŁATNE TELEFONY:

NIEBIESKA LINIA

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Tel. 801 120 002

 

Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia

- w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego w siedzibie Biura przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń tel. (56) 659 – 13 – 99, (56) 621 – 25 – 20

-  codziennie od 17:00 do 21:00 Kujawsko – Pomorska Niebieska Linia – Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie tel. 800 154 030

- niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl – internetowa poradnia

- 22 668-70-00 (Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii" Warszawa)

pogotowie@niebieskalinia.pl

http://www.niebieskalinia.pl/

 

POMARAŃCZOWA LINIA

Porady i konsultacje w sprawach dzieci sięgających po alkohol.

Tel. 801 140 068

(infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-20.00)

 

NAJWAŻNIEJSZE OGÓLNOPOLSKIE TELEFONY, POD KTÓRE MOGĄ DZWONIĆ DZIECI.

NIEBEZPIECZNE SYTUACJE - czynny całodobowo

NUMER – 112

 

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Fundacja Dzieci Niczyje.

Czynny codziennie od 12.00 – 20.00.

NUMER - 116 111

Strona internetowa: www.116111.pl

helpline.org.pl 800 100 100

 

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Toruniu

ul. Mickiewicza 49-49a, parter,

87-100 Toruń

Toruń dyżur telefoniczny 24H dla Okręgowego Ośrodka Pomocy w Toruniu 693 288 017, Toruń

Siedziba Ośrodka znajduje się w Toruniu, ul. Mickiewicza 49/49a. Godziny działania punktu:

Poniedziałek - Środa; godz. 8:30-15:30

Czwartek – Piątek; godz. 13:00 – 20:00

Sobota; godz. 10:00-14:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 14
87-165 Cierpice
Tel. 56 622 08 28
Kom.  663 384 954

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek   7-15
Wtorek   8-16
Środa   7-15
Czwartek   7-15
Piątek 7-15

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny