Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 14, 87-165 Cierpice

 

Statut

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/136/2013

Rady Gminy Wielka Nieszawka

z dnia 29 kwietnia 2013 r.

 

 

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W WIELKIEJ NIESZAWCE

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce jest jednostką organizacyjną    Gminy Wielka Nieszawka utworzoną do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej oraz innych zadań powierzonych na podstawie odrębnych przepisów.

§ 2.1. Ośrodek nie posiada osobowości prawnej.

2. Obszar działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obejmuje obszar Gminy Wielka Nieszawka.

3. Siedzibą Ośrodka jest Wielka Nieszawka

§3. Ilekroć w statucie jest umowa o:

 1. Ośrodku – oznacza to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce;
 2. Wójcie – oznacza to Wójta Gminy Wielka Nieszawka;
 3. Kierowniku – oznacza to Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce;
 4. Radzie – oznacza to Radę Gminy w Wielkiej Nieszawce.

§ 4. Niniejszy statut określa cele i zadania Ośrodka oraz jego organizację.

§ 5. Ośrodek wykonuje zadania własne oraz zadania zlecone gminy mające na celu wsparcie rodzin lub osób o niskich dochodach, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności zadania z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, dodatku energetycznego, pieczy zastępczej  Karty Dużej Rodziny, świadczenia wychowawczego, określone m.in. przepisami następujących  ustaw:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz.1515) oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych;
 2. ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.);
 3. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 163 ze zm.);
 4. ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2015r. Nr 114 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;
 5. ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz 966 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów prawnych;
 6. ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016r. poz. 169) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;
 7. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r.  poz. 1390);
 8. ustawy z 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011, nr 6, poz. 19 z późn. zm.);
 9. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015r. Nr 581 z późn. zm.)
 10. ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. U. z 2015r. poz 1286 ze zm.);
 11. ustawy z dnia 26 lipca 2013r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r., poz. 984);
 12. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz. 332 z późn. zm.);
 13. ustawy z 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014r. poz. 1863 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;
 14. ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych

 

Rozdział 2

Cele i zadania ośrodka

 

§6. Celem Ośrodka jest:

 1. umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz zapobieganie powstawanie tych sytuacji;
 2. zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka;
 3. doprowadzenie w miarę możliwości do życiowego usamodzielniania osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem;

§7. Zadaniami Ośrodka są w szczególności:

 1. wykonywanie zadań własnych i zadań zleconych gminy z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
 2. przyznawanie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych;
 3. prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz w sprawach ustalania uprawnień i przyznawania świadczeń  z funduszu alimentacyjnego w zakresie objętym ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 4. ustalanie uprawnień osób do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 5. prowadzenie postępowań administracyjnych, w związku z  realizowanymi zadaniami działając jako organ I instancji;
 6. realizowanie zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 7. analizowanie zjawisk wywołujących zapotrzebowanie n świadczenia z pomocy społecznej;
 8. opracowanie i realizacja Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych;
 9. opracowanie i realizacja Programu Aktywności Lokalnej;
 10. sporządzenie bilansu potrzeb Gminy w zakresie pomocy społecznej;
 11. prowadzenie sprawozdawczości z realizowanych zadań;
 12. zapewnienie obsługi organizacyjno – technicznej Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie;
 13. przeprowadzanie wywiadów środowiskowych  również na potrzeby innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 14. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z  rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizację programów osłonowych, w szczególności na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wzmocnienia sektora ekonomii społecznej, a także innych grup szczególnego ryzyka oraz w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej, w tym realizowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;
 15. wykonywanie innych zadań zleconych przez organy władzy samorządowej.

§8.1 W celu realizacji zadań Ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej na szczeblu gminy, powiatu i województwa, z działającymi na terenie gminy instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, sądami, prokuraturą, komornikami, pracodawcami, osobami fizycznymi i prawnymi, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, regionalnym ośrodkiem polityki społecznej, urzędem pracy oraz innymi instytucjami i urzędami realizującymi zadania z zakresu zadań określonych w statucie Ośrodka i wynikających z przepisów prawa.

2. Ośrodek wykonuje również zadania gminy z zakresu pomocy społecznej przekazane mu do realizacji na podstawie upoważnienia właściwego organu gminy, jeżeli wynikają one z przepisów prawa.

 

Rozdział 3

Gospodarka finansowa

§9. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej na zasadach określonych przez ustawę o finansach publicznych.

§10. Kierownik Ośrodka odpowiada za gospodarkę finansową Ośrodka.

§11. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym.

§12. Kierownik Ośrodka podejmuje decyzje wydatkowania środków finansowych w ramach udzielonych upoważnień.

§13. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiada odrębny rachunek bankowy.

§14. Majątek Ośrodka może być wykorzystany jedynie do realizacji celów związanych z działalnością Ośrodka.

 

Rozdział 4

Organizacja Ośrodka

§15.1. Ośrodek posiada status samodzielnego pracodawcy.

2. Kierownik Ośrodka dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Ośrodka.

3. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej regulują przepisy o pracownikach samorządowych oraz ustawy o pomocy społecznej.

§16.1. Działalnością Ośrodka kieruje Kierownik.

2. Kierownik Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt.

3. Kierownik reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

4. Kierownik Ośrodka załatwia indywidualne sprawy z zakresu pomocy społecznej na podstawie pisemnego upoważnienia Wójta.

5. Pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej są pracownicy socjalni oraz inni pracownicy.

6. Kierownik dokonuje podziału pracy między poszczególnych pracowników oraz wydaje zarządzenia i określa szczegółowe zasady funkcjonowania i strukturę organizacyjną Ośrodka w regulaminie organizacyjnym Ośrodka.

7. Kierownik w ramach udzielonych upoważnień wydaje decyzje administracyjne w zakresie zadań własnych i zadań zleconych.

§17. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawują organy Gminy, Wojewoda i inne organy lub osoby upoważnione w sposób i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§18. Kierownik składa Radzie coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

 

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§19. Zmiany do statutu uchwala się w trybie właściwym do jego uchwalenia.

 

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 353
Utworzono dnia: 05.06.2020

Historia publikacji

 • 26.06.2020 09:03, Administrator
  Edycja strony: Statut
 • 25.06.2020 12:24, Administrator
  Edycja strony: Statut
 • 25.06.2020 12:22, Administrator
  Edycja strony: Statut