Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 14, 87-165 Cierpice

 

"Kujawsko-Pomorska Teleopieka"

Gmina Wielka Nieszawka jako jedna z gmin  województwa kujawsko-pomorskiego – partner w Projekcie „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” ogłasza otwarcie procesu rekrutacji uczestników do ww projektu.  

„Kujawsko-Pomorska Teleopieka” jest wojewódzkim Projektem partnerskim. Liderem Projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, natomiast partnerami: 78 gmin województwa kujawsko-pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych w Toruniu. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w formie pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak teleopieka. Oferowane formy wsparcia:

 • Usługa teleopieki (np. bransoletki życia);
 • Usługa pomocy sąsiedzkiej;
 • Wolontariat opiekuńczy.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą kontaktować się z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Welkiej Nieszawce od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00 (poniedziałek, środa, czwartek), 7:00-16:00( wtorek), 7:00-14:00( piątek) pod nr tel. 56 622 08 28 lub mailowo gops@wielkanieszawka.pl, gdzie otrzymają szczegółowe informacje o Projekcie

Informujemy, że termin przyjmowania wniosków przewidywany jest do dnia 31.05.2021r. Jednocześnie w przypadku trudności z uzyskaniem  wymaganej liczby uczestników termin rekrutacji zostanie wydłużony lub zostanie ogłoszona rekrutacja otwarta (ciągła). W procesie rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność złożenia formularzy.

Kto może skorzystać z teleopieki w ramach Projektu Kujawsko-Pomorska Teleopieka:

 • osoby zamieszkujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
 • osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, czyli takie, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
 • osoby nieprzebywające w opiece całodobowej.

   Dodatkowe punkty przy rekrutacji zdobędą osoby[1]:

 • których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego (1051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 792 zł dla osoby gospodarującej z rodziną);
 • doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego;
 • ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym
  z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
 • korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
 • pochodzące z obszarów zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych programach rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji;
 • będące kombatantem i/lub ofiarą represji (zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego);
 • prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe lub wspólne gospodarstwo domowe z inną osobą niesamodzielną lub z rodziną pod warunkiem, że wspólnie zamieszkujący dorośli członkowie rodziny to osoby pracujące.

        Lista dokumentów jakie należy dostarczyć:

 • formularz zgłoszeniowy;
 • dokumenty potwierdzające kryteria dodatkowe (jeżeli zaznaczono)         
 

    [1] do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów dodatkowych (np. orzeczenie o niepełnosprawności, decyzję o wysokości świadczeń itp.)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Przedłużenie terminu składania wniosków

Informujemy, że do 15 czerwca 2021r. wydłużamy termin składania wniosków do projektu "Kujawsko-Pomorska Teleopieka"

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą kontaktować się z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Welkiej Nieszawce od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00 (poniedziałek, środa, czwartek), 7:00-16:00( wtorek), 7:00-14:00( piątek) pod nr tel. 56 622 08 28 lub mailowo gops@wielkanieszawka.pl, gdzie otrzymają szczegółowe informacje o Projekcie.

Załączniki:

Regulamin rekrutacji

Utworzono dnia 21.07.2021, 12:47

Formularz zgłoszeniowy pdf

Utworzono dnia 21.07.2021, 12:49

Formularz zgłoszeniowy docx.

Utworzono dnia 21.07.2021, 12:48

Informacje

Liczba wyświetleń: 375
Utworzono dnia: 21.07.2021

Historia publikacji

 • 21.07.2021 12:49, Administrator
  Dodanie załącznika: Formularz zgłoszeniowy pdf
 • 21.07.2021 12:48, Administrator
  Dodanie załącznika: Formularz zgłoszeniowy docx.
 • 21.07.2021 12:47, Administrator
  Dodanie załącznika: Regulamin rekrutacji